top of page

    בימים אלו, האוכלוסייה עולמית ניזונה מאינפורמציה מתווכת וחלקית בנוגע למדינת ישראל. אין זה סוד כי המדיה הבינלאומית מסקרת אירועים המתרחשים באזורנו בצורה הפוגעת משמעותית בתדמיתה של מדינת ישראל. הסתמכות על אינפורמציה שכזו מובילה להתפתחות דעות שליליות על ישראל וליצירת תדמית שהיא, לעתים, לא מדויקת ומסולפת. בנוסף, קיימות קהילות שונות בעולם, אשר על רקע אותה תפיסה שגויה, קוראות לדה-לגיטימציה של המדינה היהודית.

על כן, הוקם הפורום לפיתוח יחסים דיפלומטיים עם מדינות דוברות ספרדית (FOILAT), שברצונו לשנות את אותה התדמית אודות ישראל, ולפיכך, כדי לתרום למערך ההסברה הישראלי. דוגמה רלוונטית ליוזמה שכזו היינה פרויקט להקמת שדולה לקידום יחסים דיפלומטיים והסברה במדינות דוברות ספרדית. מטרתה פרויקט הוא להכשיר פלטפורמה פרלמנטרית , שיוכל להיות מקור הסברה, וקשר ישיר בין שגרירויות ומשלחות אשר פועלות לטובת חיזוק קשרים בין שני האזוריים.

אנו מאמינים כי יש מקום לקשר בין המדינות, דרך יזמים חיצוניים , לבין גורמים ממשלתיים כדי להקנות להם כלים יעילים ומשופרים, במטרה להמשיך בפעילות על הצד הטוב והמקצועי ביותר.

מטרות הפורום:

*איתור ויבוא ידע לטובת רעיונות והשקעות מקרב האוכלוסייה היהודיות מאמל"ט לישראל לטובת שמירת על המאזן של “Startup Nation”, ובנוסף קידום שיתוף הפעולה בין האזורים בתחום הפיתוח ומחקר הטכנולוגי.

*פיתוח קשרים בין הגורמים הממשלתיים לטובת עידוד היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבין מדינות אמל"ט, ספרד ופורטוגל.

* פיתוח קשרים עם יהודים חדורי מוטיבציה בתפוצות, שמטרתם לשפר את תדמית מדינת ישראל באמצעים הסברתיים.


*תמיכה מלאה בקיום פגישות דיפלומטיות.


*מתן פלטפורמה להכשרות וסדנאות שונות, שיוכלו להקנות את הכלים הראויים כדי שיוכלו להצליח במשימתם של גופים, אירגוניים, משלחות ועוד בחו"ל
 

* להוות גורם מקשר בין אותם גופים במדינות בתפוצות לבין הגורמים הממשלתיים. אותם גורמים יתוו את המשימות ההסברתיות שעומדות על סדר היום ויש מקום לקדמן, בכדי שנציגי השדולה יעבירו אותן לתפוצות, אשר יתרגמו זאת לפעילות בשטח.

* מתן פתרון ועזרה לבעיות הקשורות לדיפלומטיה אשר טרם נפטרו

 

*פרוייקט: "מנהיגי העתיד".

 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו

 

 

bottom of page