top of page

מטרות הפורום:

*איתור ויבוא ידע לטובת רעיונות והשקעות מקרב האוכלוסייה היהודיות מאמל"ט לישראל לטובת שמירת על המאזן של “Startup Nation”, ובנוסף קידום שיתוף הפעולה בין האזורים בתחום הפיתוח ומחקר הטכנולוגי.

*פיתוח קשרים בין הגורמים הממשלתיים לטובת עידוד היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבין מדינות אמל"ט, ספרד ופורטוגל.

* פיתוח קשרים עם יהודים חדורי מוטיבציה בתפוצות, שמטרתם לשפר את תדמית מדינת ישראל באמצעים הסברתיים.


*תמיכה מלאה בקיום פגישות דיפלומטיות.


*מתן פלטפורמה להכשרות וסדנאות שונות, שיוכלו להקנות את הכלים הראויים כדי שיוכלו להצליח במשימתם של גופים, אירגוניים, משלחות ועוד בחו"ל
 

* להוות גורם מקשר בין אותם גופים במדינות בתפוצות לבין הגורמים הממשלתיים. אותם גורמים יתוו את המשימות ההסברתיות שעומדות על סדר היום ויש מקום לקדמן, בכדי שנציגי השדולה יעבירו אותן לתפוצות, אשר יתרגמו זאת לפעילות בשטח.

* מתן פתרון ועזרה לבעיות הקשורות לדיפלומטיה אשר טרם נפטרו.

 

*פרוייקט: "מנהיגי העתיד"

 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו

bottom of page